2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150023-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชาลี ภูมิฐาน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHALEE PHUMTAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของผู้ผลิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Knowledge and Understanding about Drinking Water Production Standards of Producers in Mueang District,Chaiyaphum Province 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 12 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-