2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150025-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรัญญา เอื้ออารีย์กุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARANYA UAAREEKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความเข้าใจด้านยาของผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยAIDS และความร่วมมือในการใช้ยา: กรณีศึกษา โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Medication Understanding among HIV-Infection /AIDs Patients and Medication Adherence: Case study of Sakon Nakhon Province 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 214/2562 ลว.12 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-