2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150032-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง นิสรา ศรีสุระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NISSARA SRISURA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนวิธีบริหารยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นการให้ยากิน โดยเภสัชกร กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A development of a pharmacist-led intravenous to oral antibiotic switching therapy in Khonkaen hospitals 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 216/2562 ลว.12 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-