2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150033-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. BOREY BAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. BOREY BAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความตั้งใจและการปฏิบัติเพื่อปกป้องสิทธิ์ผู้ป่วย: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรงพยาบาลมิตรภาพเขมรโซเวียต กรุงพนมเปญ ประเทศกัพูชา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Intention and Action in the Exercise of Patients' Rights: A Case Study of Patients in Khmer Soviet Friendship Hospital, Phnom Penh, Cambodia 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 37/2562 ลว.30 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Outpatients’ Awareness and Understanding of Patients’ Rights: the Case of Khmer Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh, Cambodia  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prince of songkla university 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 เมษายน 2563 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ