2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615150035-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัตราภรณ์ สบู่หอม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTRAPORN SABUHOM
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 132/2021 on October 18, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ฤทธิ์ต้านเบาหวานในหลอดทดลองของตำรับยา TPDM6315 ในคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) In vitro Antidiabetes of Thai traditional recipe TPDM6315 from Phatsartsongkraw textbook 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 406/2562 ลว.6 ธค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-