2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150041-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วาสินี สนั่นเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WASINEE SANANMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2562 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) มุมมองความเชื่อเรื่องยา การตีตราที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่น: กรณีศึกษา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERSPECTIVE ON ANTIRETROVIRAL MEDICINES AND DISEASE STIGMA EFFECTING ADHERENCE IN HIV-INFECTED ADOLESCENTS: A CASE STUDY OF PHUKHIEO CHALERMPRAKIET HOSPITAL, CHAIYAPHUM 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ 215/2562 ลว.12 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-