2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150043-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATDANAI MUSIGAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2562 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาตำรับสมุนไพรกลีบบัวแดงเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์และการศึกษาทางคลินิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Kleeb Bua Daeng formula for Alzheimer’s disease treatment and clinical trial 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 11 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 24/2562 ลว.16 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 66/2562 ลว.6 มีค.2562