2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4261   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Supawadee Daodee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615150044-4  น.ส. นิตยา งามแข  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 73/2562 ลว.14 มีค.2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605020014-7  น.ส. จิตสุภา ไกรวัน  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 293/2562 ลว 23 เมษายน 2562  
595020011-2  น.ส. มัทนียา เสาสูง  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 858/2560 ลว 24 ต.ค. 2560  
615150043-6  นาย ณัฐดนัย มุสิกวงศ์  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 66/2562 ลว.6 มีค.2562  
595020004-9  น.ส. นัฐธิดา สารสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 857/2560 ลว 24 ต.ค. 2560  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสารสกัดหมากเม่า (Antidesma velutinosum Blume) 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 261-266  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice 
ชื่อวารสาร Molecules 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland)  
ISBN/ISSN doi.org/10.3390/molecules24244587  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 December 2019 
ปีที่ 24  ฉบับที่ 24 
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 4587  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of Thai traditional herbal “Kleeb Bua Daeng formula” on unpredictable chronic mild stress-induced cognitive impairment in mice model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม The 5th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 ถึง 28 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU 
สถานที่จัดประชุม Brucu Kaya hotel  จังหวัด/รัฐ Cappadocia, Turkey 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 58  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง: กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 45 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 167 - 176  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 3rd international conference on pharma and food 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka 
สถานที่จัดประชุม Nippondaira  จังหวัด/รัฐ Shizuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Poster Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล University of Shizuoka 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Validation and development of an HPLC method for determination of piperine in seven Thai traditional formulas with the aid of experiment design 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 4th International conference on Pharma-Food (ICPF2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka 
สถานที่จัดประชุม Nippondaira hotel, Shizuoka city  จังหวัด/รัฐ Shizuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 119  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract