2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615160013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสริมศักดิ์ ถามาสา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SERMSAK THAMASA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)  คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีธรณี แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้วิธีวัดค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อศึกษาสภาพธรณีวิทยาและชั้นน้ำบาดาลของบ่อกรวด พื้นที่ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 เมษายน 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 เมษายน 2564 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 151/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-