2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28271   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Rungroj Arjwech 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีธรณี  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625160016-4  Mr. MONIROTH OM  คณะเทคโนโลยี  วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)  ปริญญาโท ภาคปกติ     
615160013-9  นาย เสริมศักดิ์ ถามาสา  คณะเทคโนโลยี  วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 151/2561  
617160002-8  น.ส. รมย์ยุพา ศรีไกรเวศน์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีธรณี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 134/2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ร่วมคือ ดร.ประดิษฐ์ นูเล  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษารอยเลื่อนมีพลังเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 มิถุนายน 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 113-120  Proceeding Paper Editors/edition/publisher น.ส. เจษฎารัตน์ รัตนวรรณี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Integration of Geophysical methods to study The Thakhek fault in North-East, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม European Geosciences Union General Assembly 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 เมษายน 2561 ถึง 13 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม EGU 
สถานที่จัดประชุม Austria center Vienna  จังหวัด/รัฐ Vienna, Austria 
Proceeding Paper Volume Vol. 20, EGU2018-5704, 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluating the engineering properties of loess soil using shear wave methods 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม European Geosciences Union General Assembly 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 เมษายน 2561 ถึง 13 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Geosciences Union  
สถานที่จัดประชุม Austria Center Vienna  จังหวัด/รัฐ Vienna Austria  
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-1  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Study of Subsurface Geology and Geological Factors Contributing to Sinkhole Collapses in Nong Bua Lam Phu, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม European Geosciences Union General Assembly 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 เมษายน 2561 ถึง 13 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Geosciences Union (EGU) 
สถานที่จัดประชุม the Austria Center Vienna (ACV)   จังหวัด/รัฐ Vienna, Austria 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-1  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract