2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615200020-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรศักดิ์ ปั่นทองหลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURASAK PAUNTHONGLANG
    คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมการเดินในพื้นที่การพัฒนารอบสถานีรถไฟขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EVALUATION OF SUITABLE POTENTIAL ENVIRONMENT FOR WALKING BEHAVIOR IN KHON KAEN RAILWAY STATION DEVELOPMENT AREAS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนแบบราง กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากประเทศญี่ปุ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการผังเมือง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 "ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract