2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210009-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิวัฒน์ สุพรรณ์พุทธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APIWAT SUPANPUTTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แบบจำลองการขนส่งเครื่องมือและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กรณีศึกษา งานจ่ายกลางโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MEDICAL INSTRUMENTS AND SUPPLIES STORE LOGISTICS MODEL : A CASE STUDY CENTRAL SUPPLY STORE DEPARTMENT, SRINAGARIND HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะ ฯ ที่ 208/2562 ลว. 12 พฤศจิกายน 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน (PASS)
D อนุมัติเค้าโครง 24 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-