2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210062-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หทัยชนก ไชยวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HATHAICHANOK CHAIYAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองกับความหลงใหลในตรา สินค้าที่ตอบสนองความตั้งใจซื้อ : สินค้าประเภทที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Congruences between consumer's self-concept and Brand passion on Purchase intention : Publicly consumed product 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำสั่งคณะที่ 28/2563 ลว. 28 มกราคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะฯ ที่ 21/2563 ลว. 20 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มิถุนายน 2563 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 29/2563 ลว. 19 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 129/2562 ลว.19 ก.ค. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-