2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615220027-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ASADAWUT SUKJAMNONG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล ตามแนวคิดของดาลโครซร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A Development of an Instructional Model Based-on Dalcroze approach and Active learning approach to Enhance the Ability of music reading for students in Mathayomsuksa 3 at Prasart Wittayakarn. 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนหัวข้อ สอบเค้าโครงฯใหม่
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มกราคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน คำสั่งคณะ ที่ 225/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะ ที่ 225/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562