2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615290002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยรัฐ ภัทรศิริผล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIRAT PATTARASIRIPOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะ วิทยาลัยนานาชาติ 
แผนการศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาวัสดุสองมิติจากเส้นใยเห็ดกินได้ในท้องถิ่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of 2-dimensional materials from local edible mushroom mycelia 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 5 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg