2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615420002-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTANA SRITHONSUT
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Legal measures to prevent recidivism in serious crimes 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 112/2562 ลว. 6 ธันวาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการที่ 150/2564 ลว. 1 มิ.ย. 64
F แจ้งผลสอบ 16 มิถุนายน 2564 PASS
F รับรองการแก้ไข 23 กรกฎาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 กันยายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 104/2562 ลว. 19 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการก่ออาชญากรรมซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์ 
ชื่อวารสาร ปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2564 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ