2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615430006-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss NA YANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NA YANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Factors Influencing Chinese Outbound Tourists’ Destination Choice to Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 สิงหาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 22/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 สิงหาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-