2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615740200-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วิรัลพัชร์ อบมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WIRANPAT OBMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 76/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การเปรียบเทียบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างร้านสะดวกซื้ออเมริกันและร้านสะดวกซื้ออังกฤษ กรณีศึกษาในประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) A COMPARISON OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND EFFICIENCY BETWEEN AMERICAN AND BRITISH CONVENIENCE STORE A CASE STUDY OF CONVENIENCE STORES IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ช่อ วายุภักตร์ คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 11/2563 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ร้านสะดวกซื้อสัญชาติอเมริกาและสัญชาติอังกฤษ : กรณีศึกษาในประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2563 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 159-168  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper