2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020018-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐสุดา ดรบัณฑิต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTASUDA DONBUNDIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์โครโมโซมของงู 10 ชนิดในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CHROMOSOMAL ANALYSIS OF TEN SPECIES OF SNAKE IN THAILAND 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 114/2562 ลว 12 ก.พ. 2563 แต่งตั้ง นายอิสสระ ปะทะวัง และ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 133/2564 ลว 3 มี.ค. 2564 แต่งตั้ง นายมนตรี สุมณฑา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 923/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 309/2562 ลว 29 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 292/2562 ลว 23 เมษยน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 147/2564 ลว 16 มี.ค. 2564