2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020031-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฐิติวรรณ จำปา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THITIWAN JUMPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 772/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 772/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 217/2562 ลว 15 มี.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 347/2563 ลว 1 มิ.ย. 2563