2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32303   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jutarop Phetcharaburanin 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655070054-0  น.ส. ธนพร แสนสุภา  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 500/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
655070053-2  นาย ณัฐวุฒิ ประทุมวัน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 480/2566 ลว 22 มิถุนายน 2566  
655070041-9  น.ส. อัญรินทร์ จิรหิรัณย์ภัทร  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 495/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
645070050-7  น.ส. ศิรินภา สุลำนาจ  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 527/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
645070013-3  นาย ธีรยุทธ บุบผามาลา  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 526/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655070055-8  น.ส. วราภรณ์ ทวีศิล  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 499/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
655070040-1  น.ส. ศิริลักษณ์ เนื้อไม้หอม  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 496/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
645070016-7  น.ส. สุจิตรา บุดดา  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 522/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
645070015-9  นาย ศรัณญ์ ณ นคร  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 541/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
645070014-1  นาย ภานุพงษ์ คงวิชัย  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 528/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
645070004-4  น.ส. จิรัฐิพร ทานุมา  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 525/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565  
635070003-5  น.ส. หทัยชนก ประดับคำ  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1173/2564 ลว 20 กรกฎาคม 2564  
627070032-1  Mr. LEAKKHAING TAING  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 2.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1136/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563  
667070011-3  Mr. TRAN CONG LY  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 779/2566 ลว 14 กันยายน 2566  
657070022-7  น.ส. ศิรินทร์ญา สิทธิรักษ์  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพดุษฎีบัณฑิต ( หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่1320/2565 ลว 6 ธ.ค. 2565  
657070013-8  นาย ธนพล แก้วสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์  พยาธิชีววิทยา แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 680/2566 ลว 24 สิงหาคม 2566  
รวมทั้งหมด 11 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   16   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ AuNPs-LISA, an efficient detection assay for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen in urine 
ชื่อวารสาร Talanta 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
ISBN/ISSN 0039-9140  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 November 2019 
ปีที่   ฉบับที่ 209 
เดือน Mar  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 120592  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A fluorescence AuNPs-LISA: A new approach for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection with a simple fluorescent enhancement strategy by surfactant micelle in urine samples 
ชื่อวารสาร Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 13861425  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 February 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 254 
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 119633  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats 
ชื่อวารสาร Biomolecules 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2218-2273X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 September 2019 
ปีที่ ฉบับที่ 10 
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 542  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Antioxidant and Anticancer Potential of Bioactive Compounds from Rhinacanthus nasutus Cell Suspension Culture 
ชื่อวารสาร Plants 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 July 2022 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 15 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 20  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interactions of Burkholderia pseudomallei biofilm phenotype with Acanthamoeba sp. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2564 
ชื่อการประชุม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ธันวาคม 2564 ถึง 9 ธันวาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกองบริหารการศึกษา 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2063-2071  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบแผนสารเมแทบอไลท์ของไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2565 ถึง 25 มีนาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2565  Proceeding Paper Issue 23 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 40-50  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัล ดีเด่น ประเภทการนําเสนอ แบบบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น