2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617030018-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAKIT PETMUENWAI
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 33/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในดินเพื่อปลูกพืชโภชนาการสูงในพื้นที่ดินเค็ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Using vermicompost and agricultural waste to cultivate high nutritional crop in salt-affected soil 
รายละเอียด แต่งตั้งนางปราณี สีหบัณฑ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มเติม 090/2563 ลว 4 มี.ค. 2563 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 25 สิงหาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 15 มิถุนายน 2565
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 3 กรกฎาคม 2565
F รับรองการแก้ไข 26 กรกฎาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 029/2562 ลว 16 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยเพื่อปลูกต้นมะรุมในดินเค็ม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 พฤศจิกายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 167-169  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Using Vermicompost and Organic Amendment to Cultivate Salt Tolerant Crops in High Salt-affected Soil 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม The 12th International Conference on Environmental and Rural Development (online) 5-6 March, 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 มีนาคม 2564 ถึง 6 มีนาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation, Japan  
สถานที่จัดประชุม (online)   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ผลของระดับความเค็มต่อการงอกของเมล็ดพืชและการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินร่วมกับ วัสดุอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการงอกของเมล็ดโสนแอฟริกาในสภาพเรือนทดลอง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 49  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 894-900  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลระดับชมเชย ในการนำเสนอโปสเตอร์  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Remediation of salt-affected soil by using vermicompost and organic amendment to cultivate salt tolerant crop 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2564 
ชื่อการประชุม International Virtual Symposium on Environmental and Green Chemistry for Sustainable Development. 9 June 2021 | Shah Alam, Malaysia 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มิถุนายน 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL AND GREEN CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
สถานที่จัดประชุม Malaysia  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume ออนไลน์  Proceeding Paper Issue ออนไลน์ 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 134  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper