2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617030024-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ่งทิพย์ งากุลชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGTIP NGAKLUNCHON
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 074/2562 ลว 25/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ณกรณ์ จงรั้งกลาง คำสั่งที่ 051/2563 ลว 29/1/2563 อ.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ