2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040005-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณพรรตศกร จรทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAPATSAKORN JHONTHONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กระบวนการตีขึ้นรูปแบบใกล้รูปร่างสุดท้ายของเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) NEAR-NET SHAPE FORGING PROCESS OF PLAIN CARBON STEEL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะฯที่ 100/2563 ลว.24 มกราคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะฯที่ 101/2563 ลว.24 มกราคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะฯที่ 783/2561 ลว.10 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-