2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040010-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรพงษ์ ลิวไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURAPONG LIWTHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาหลักจาก อ.พัศพันธน์ ชาวสุนันท์ ตามคำสั่ง คำสั่งคณะฯ ที่ 820/2561 ลว. 12 กันยายน 2561 เป็น รศ.กอปร ศรีนาวิน ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 963/2561 ลว.30 ตุลาคม 2561 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน คำสั่งคณะฯ ที่ 963/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ คำสั่งคณะฯ ที่ 965/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561