2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040010-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรพงษ์ ลิวไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURAPONG LIWTHAISONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) STRUCTURAL EQUATION MODLEING CAUSAL FACTORS WHICH INFLUENCE TO GREENHOUSE GAS EMISSION OF CONSTURCTION PROJECT IN THAILAND 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาหลักจาก อ.พัศพันธน์ ตามคำสั่งที่ 820/2561 ลว. 12 ก.ย. 2561 เป็น รศ.กอปร ตามคำสั่งที่ 963/2561 ลว.30 ต.ค. 2561 และเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาร่วมจาก อ.พัศพันธน์ ชาวสุนันท์ (963/2561 ลว30ต.ค.61) เป็นผศ.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ (126/2564 ลว 9 มี.ค.64) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2563 คำสั่งคณะที่ 259/2563 ลว.31 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 เมษายน 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะที่ 753/2563 ลว.12 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร คำสั่งคณะฯ ที่ 268/2563 ลว. 24 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-