2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุภัทร หนูแย้ม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPAT NUYAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพกังหันน้ำส้าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบท่อน้ำ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INCREASING EFFICIENCY OF HYDRO TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION IN PIPE FLOW 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 243/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 243/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 677/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-