2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040037-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นราธิป รักษาใจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARATHIP RUKSAJAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้และสิ่งปกคลุมที่ดินต่อปริมาณการระบายน้ำสูงสุดผ่านอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) IMPACT OF LAND USE AND LAND COVER CHANGE ON MAXIMUM DRAINAGE THROUGH SPILLWAYS OF NUM UN DAMSAKON NAKHON PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 691 ลว.15 ตุลาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 692 ลว.15 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ คำสั่งคณะฯ ที่ 85/2562 ลว. 11 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-