2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040038-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พรรัตน์ ธำรงวุฒิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PORNRAT THUMRONGVUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาวิธีการตัดสินใจการวางแผนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่งในข้อจำกัดของกรอบเวลา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A DECISION MAKING MODEL FOR TOURISM INDUSTRY IN JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM WITH TIME WINDOWS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะที่ 763/2563 ลว.17 พฤศจิกายน 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะที่ 765/2563 ลว.17 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 64/2562 ลว. 9 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส คำสั่งคณะที่ 972/2562 ลว.9 ธันวาคม 2562