2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040041-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพล โสกุดเลาะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUTTAPHON SOKUDLOR
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 149/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การทำนายน้ำหนักของเมล็ดข้าวสารและคุณภาพการสีข้าวด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PREDICTION OF MILLED RICE WEIGHT AND RICE MILLING QUALITY WITH IMAGE PROCESSING TECHNIQUE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ตุลาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 649/2563 ลว.1 ตุลาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 ตุลาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ตุลาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 650/2563 ลว.1 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 ตุลาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน คำสั่งคณะฯที่ 73/2562 ลว. 11 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-