2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050007-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บวรพจน์ ชมภูนุช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BOVORNPOT CHOOMPUNUCH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 49/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL COMPETENCY FOR TEACHER STUDENTS 
รายละเอียด จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 1.1 (ปกติ) รุ่น 1 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.578/2561 ลว. 13 กันยายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 1 พ.ย. 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 กรกฎาคม 2562 turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี คำสั่ง ศศ.บศ. 468/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ. 172/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562