2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050026-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) พระ พุฒินาท ทรงสมบัติชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Phra PHRAPHUTHINAT SONGSOMBATCHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 49/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) วัฒนธรรมเปรียบเทียบการบวชของเยาวชนในอาเซียน: ปอยส่างลอง เนกขัมมนารี และ ตี่ละฉิ่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) COMPARATIVE CULTUREOFYOUTHORDINATIONINASEAN: POISANGLONG, NEKKHAMANAREE AND THILASHIN 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 จิตวิทยาพหุ (ปกติ) โทรศัพท์ 0864659516 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.550/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 สิงหาคม 2562 ผ่าน S ครั้งที่ 2 ต้น/2562 ลว. 5 ส.ค. 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.582/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2562 25% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี คำสั่ง ศศ.บศ.385/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง