2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050037-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัถชุรี ตุนชัยภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MATCHUREE TOONCHAIYAPHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 87/2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมทางสังคมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STRUCTURE EQUATION MODEL OF FACTORS AFFECTING SOCIAL INNOVATION IN SMALL SECONDARY SCHOOLS 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.485/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 ตุลาคม 2563 ผ่าน S เมื่อ ต้น/2563 ลว. 5 ตุลาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.049/2564 ลว. 19 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 กุมภาพันธ์ 2564 Turnitin 15%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ