2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070022-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัฐพงษ์ ภูมิภู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATTHAPHONG PHUMPHU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 2.2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 83/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของ HMGA1 และโมเลกุลที่ถูกกระทบต่อคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งในมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Roles of HMGA1 and its downstream effectors on cancer stem cell properties of cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ตุลาคม 2562 คำสั่งที่ 1690/2562 ลว 1 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2564 คำสั่งที่ 100/2564 ลว 15 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ คำสั่งที่ 1047/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คำสั่งที่ 1047/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562