2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WUTTIPONG PHUMRATTANAPRAPIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 39/2562 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโปรตีนเตตร้าสปานินในรูปแบบวัคซีนชนิดป้อนทางปากเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of tetraspanin as oral vaccine against Opisthorchis viverrini infection 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 1161/2562 ลว 11 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2562 คำสั่งที่ 1691/2562 ลว 1 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เทวราช หล้าหา คำสั่งที่ 115/2562 ลว 21 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-