2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080010-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศิวกรณ์ ตั้งสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SIVAKORN THUNGSAKUL
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเทียบเคียงข้อสอบการวัดระดับการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Mapping the Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU-AELT) Reading Test to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 545/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 มกราคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มกราคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 545/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-