2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080013-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตนา สุมขุนทด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATANA SUMKHUNTHOD
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 49/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การจัดการข้อมูลแบบเปิดเพื่อการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) OPEN DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS PLAN OF NEW ENTREPRENEUR IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN THAILAND 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 582/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 582/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-