2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080028-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PHOUVONG APHAY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHOUVONG APHAY
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 112/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใน สปป ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Lao University Governance 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 192/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 192/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-