2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617150007-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วริศรา ศรีสุริยชาญชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WARISARA SRISURIYACHANCHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้ป่วยในการคัดกรองและติดตามด้วยตนเองเพื่อจัดการและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of patient self-screening and monitoring tool to manage and prevent severe adverse drug reactions 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 8/2562 ลว.4 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-