2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4231   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Narumol Jarernsiripornkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617150007-4  นาง วริศรา ศรีสุริยชาญชัย  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 8/2562 ลว.4 มค.2562  
597150008-0  น.ส. กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 15/2560 ลว.13 มค.2560  
595150015-9  น.ส. ศุญาภัทร โกนจอหอ  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมคลินิก  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 274/2560 ลว.28 สิงหาคม 2560  
615150012-7  น.ส. ศศิธร ชาววัลจันทึก  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมคลินิก  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 219/2562 ลว.12 กค.2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A qualitative study to explore how patients identify and assess symptoms as adverse drug reactions 
ชื่อวารสาร European Journal of Clinical Pharmacology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Berlin Heidelberg 
ISBN/ISSN (Print) 0031-6970 (Online) 1432-1041  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 January 2014 
ปีที่ 70  ฉบับที่
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 605-617  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระบบการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยโดยตรง : การดำเนินงานนานาชาติ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ISBN/ISSN 0858-9437  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มิถุนายน 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า 257-266  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Patients' Attitude Towards Self-Reporting of Adverse Drug Reactions 
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 August 2014 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ทัศนคติของผู้ป่วยต่อวิธีการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์โดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานและแหล่งข้อมูลที่ผู้ป่วยใช้ในการยืนยันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
ชื่อวารสาร วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2557 
ปีที่ 59  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ทัศนคติของผู้ป่วยต่อวิธีการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์โดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานและแหล่งข้อมูลที่ผู้ป่วยใช้ในการยืนยันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
ชื่อวารสาร วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2557 
ปีที่ 59  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Knowledge and perceptions of the risks of non-steroidal anti-inflammatory drugs among orthopaedic patients in Thailand. 
ชื่อวารสาร International Journal of Clinical Pharmacy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 August 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Hospital pharmacists’ roles and attitudes in providing information on the safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Clinical Pharmacy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 September 2014 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน DEcember  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรู้ ความเข้าใจต่อการแพ้ยา และพฤติกรรมดารพกบัตรแพ้ยาของผู้ป่วยแพ้ยาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857 3123  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2552 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
หน้า 224-230  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ทัศนคติต่อการใช้ฉลากยาเสริมของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กรกฎาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Potential adverse reactions to statins reported by patients  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 เมษายน 2556 
ชื่อการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue 14 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract