2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617160005-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กานต์กนก เจริญพันธุวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANKANOK CHAROENPUNTHUWONG
    คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลที่อุณภูมิสูงโดย Zymomonas mobilis สายพันธุ์ทนร้อนและการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทนร้อน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 ตุลาคม 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กันยายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กันยายน 2563 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 148/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 148/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561