2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4319   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pornthap Thanonkeo 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Molecular Biology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665160006-1  Ms. BUI KHANH VY   คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 117/2566 8 พ.ย.66  
665160003-7  นาย เอกพงศ์ โพธิ์จันทร์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655160007-8  นาย ธนวัตน์ เตื่อประโคน  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 65/2566 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566  
647160002-1  นาย บัญญพนต์ เจียวค้างพลู  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 86/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.64  
645160003-5  น.ส. กานต์ชนก เมืองนาค  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 87/2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย.64  
627160004-5  น.ส. สุรีพร ดลปัดชา  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  ตามคำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 107 /2562 ลววันที่ 30 ก.ค.62  
617160005-2  น.ส. กานต์กนก เจริญพันธุวงศ์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 148/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ High‐temperature ethanol production using thermotolerant yeast newly isolated from Greater Mekong Subregion  
ชื่อวารสาร Brazilian Journal of Microbiology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 January 2017 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน july-september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 461-475  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The potential of the newly isolated thermotolerant yeast Pichia kudriavzevii RZ8-1 
ชื่อวารสาร Brazilian Journal of Microbiology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 September 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Gene expression profiles of the thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae strain KKU-VN8 during hightemperature ethanol fermentation using sweet sorghum juice 
ชื่อวารสาร Biotechnology Letter  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 July 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cloning and expression of an endoglucanase gene from the thermotolerant fungus Aspergillus fumigatus DBiNU-1 in Kluyveromyces lactis 
ชื่อวารสาร Brazilian Journal of Microbiology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The potential of the newly isolated thermotolerant Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103 for ethanol production from sweet sorghum juice at a high temperature 
ชื่อวารสาร 3Biotech 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร © Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 February 2018 
ปีที่ ฉบับที่ 126 
เดือน february  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Antioxidant and Anticancer Potential of Bioactive Compounds from Rhinacanthus nasutus Cell Suspension Culture 
ชื่อวารสาร Plants 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 July 2022 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 15 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 20  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The potential of multistress tolerant yeast, Saccharomycodes ludwigii, for second-generation bioethanol production 
ชื่อวารสาร Scientific Reports 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 December 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of growth regulator on callus induction and optimization of KDML 105 cell culture 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 ตุลาคม 2551 ถึง 17 ตุลาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Biotechnology Faculty of Technology Mahasarakham University 
สถานที่จัดประชุม Takasila Hotel, Maha Sarakham Thailand  จังหวัด/รัฐ Maha Sarakham 
Proceeding Paper Volume 2008  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 97-105  Proceeding Paper Editors/edition/publisher จารุวรรณ สุ่มมาตย์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Growth of Bacillus thuringiensis in the medium containing molasses and dried spent brewer’s yeast 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products.  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 48-52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Induce mutation of thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 using ethyl methane sulfonate 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Product 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center For Value Added Agricultural Products 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khonkaen Raja Orchid   จังหวัด/รัฐ Khonhaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 116-119  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การผลิตสารสีในกลุ่มบีทาเลนจากเซลล์แขวนลอยของต้นสร้อยไก่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กันยายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2565 ถึง 12 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 24-34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper