2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647160002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บัญญพนต์ เจียวค้างพลู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BUNYAPON JIAWKHANGPHLU
    คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มีนาคม 2565 S
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 86/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 86/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.64