2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617200001-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รชยา พรมวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RACHAYA PROMWONG
    คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมือง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการเดินทางผู้สูงอายุด้วยระบบขนส่ง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Spatial Connectivity by Elderly Travel-activities: Case Study of khonkaen City 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุในเมืองขนาดกลาง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2651-1185 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2565 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 17-42  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ