2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617220006-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฮาวา วงศ์พงษ์คำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HAWA WONGPONGKHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) แบบสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมในปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก สปป.ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURE IN VAT PHOU CHAMPASAK DISTRICT, LAO PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กันยายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2563
F แจ้งผลสอบ 10 กันยายน 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯที่ 82/2562 ลว.15 พค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะฯที่ 188/2562 ลว.9 ก.ย.2562