2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617220020-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรินภัทร แสนเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARINPAT SANMUANG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 56/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบ คติสัญลักษณ์ : ลวดลายสัตว์มงคลประดับพระราชวังเมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Pattern Decorate Auspicious animal and Symbolic of Hue Palace in Hue The Socialist Republic of 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กันยายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 2 มิถุนายน 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งคณะฯที่ 171/2562 ลว.9 ก.ย.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะฯที่ 171/2562 ลว.9 ก.ย.2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ เหงะ ความหมาย รูปแบบ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เวียดนามโบราณ 
ชื่อวารสาร Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร JOFA-KKU 
ISBN/ISSN 1906-6023  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กรกฎาคม 2564 
ปีที่ 2564  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 1234  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Patterns Symbols in Auspicious Animal Decorate in the Imperial City of Hue, Socialist Republic of Vietnam 
ชื่อวารสาร International Journal of Membrane Science and Technology (IJMST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Cosmos Scholars Publishing House 
ISBN/ISSN 2401-1869  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 July 2023 
ปีที่ 2566  ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ