2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8284   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nongnuch Phoomalee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทัศนศิลป์  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657220046-9  น.ส. นฤมล กางเกตุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ 81/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220017-6  นาย พิทักษ์ชัย จัตุชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำาสั่งคณะที่ 99/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
657220002-9  นาย อิทธิพันธ์ ศรีผ่อง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 82/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
655220004-1  นาย พจนวราภรณ์ เขจรเนตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 113/2566 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566  
647220053-1  นาย ธีรวัตร์ มิควาฬ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 106 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
645220004-0  น.ส. วรางคณา โสแสนน้อย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 132 /2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
615220005-5  น.ส. ศศิประภา จินพละ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะ ที่ 231/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657220045-1  นาย สกล มาลี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 83/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220014-2  น.ส. ชุติมา ภูลวรรณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 87/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
645220021-0  น.ส. รุจิรา แซ่ปึง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะลุ่มน้ำโขง)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 176/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
615220011-0  นาย วรวุฒิ พิเคราะห์กิจ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะ ที่ 234/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Four Necessities of Buddhist Monks: Patterns, Faiths, and Signs Changes in Luang Prabang, Laos 
ชื่อวารสาร International Journal of Membrane Science and Technology (IJMST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Cosmos Scholars Publishing House 
ISBN/ISSN 2410-1869  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 July 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Iconography Of Sema Stones In Dvaravati Art Of LAO PDR 
ชื่อวารสาร Journal of Namibian Studies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society of Cultural Studies and Social Sciences, Hong Kong 
ISBN/ISSN ISSN print 1863-5954; ISSN online 2197-5523  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 August 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ