2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220004-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรางคณา โสแสนน้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARANGKANA SOSANNOI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ภาพสะท้อน ความล้มเหลว ของสถาบันครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สู่การสร้างสรรค์จิตกรรมร่วมสมัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Reflections on the failure of the family institution in the area of Khon Kaen to the creation of contemporary painting 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งคณะที่ 132 /2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-