2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657220035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. DAC CHI DAO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DAC CHI DAO
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2566
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2566 สอบไม่ผ่าน ยื่นสอบครั้งที่ 2 เทอมตัน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 กรกฎาคม 2566 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำาสั่งคณะที่ 96/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อรุณี ศรีรักษา คำาสั่งคณะที่ 96/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566