2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617220049-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KHAMPHENG PHOMMASY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KHAMPHENG PHOMMASY
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ : อัตลักษณ์บทบาทต่อสังคม และวัฒนธรรม สปป.ลาว ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Thatluang Vientaine: Identity Roles on Society And Culture in Globalization Laos PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะ ที่ 204/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. Souneth Phothisane คำสั่งคณะ ที่ 84/2562 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562