2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนดล รัศมีเพ็ญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANADON RATSAMEEPHEN
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 9/2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเมตาฮิวริสติกโดยใช้ลินนิคไฟล์ท 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ENHANCED METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS USING LINNIK FLIGHT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 659/2563 ลว 21 ต.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 478/2563 ลว 31 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-